விமான நிறுவனத்தை உடனடியாக மூடிவிடும் நிலை: தலைவர் ஊழியர்களுக்குக் கடிதம்

0
73

ஶ்ரீலங்கன்விமான நிறுவனத்தை உடனடியாக மூடிவிடும் நிலை: தலைவர் ஊழியர்களுக்குக் கடிதம் ஶ்ரீலங்கன்